×

WELCOME TO PHUC KHANH GROUP!

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

 

                                       

 

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo Tập đoàn Phúc Khanh đã luôn tâm niệm con người là tài sản quan trọng mang giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trọng tâm để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh chính là Phát triển con người – Phát triển đội ngũ. Chính con người là những cá thể, nhiều cá thể gộp thành sức mạnh, tạo ra sản phẩm và dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Sự thành  công của doanh nghiệp không chỉ dựa vào chiến lược phát triển kinh doanh mà còn thành công dựa trên chiến lược phát triển con người . Ở Phúc Khanh chiến lược này thể hiện hóa bằng các hành động rất cụ thể như : 

  • Hiểu và đánh giá sâu sắc vai trò của con người (lực lượng lao động) trong doanh nghiệp; coi đó là yếu tố then chốt cần quan tâm và đầu tư nhất;
  • Hiểu và đánh giá đúng về vai trò của những cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp (vai trò đối với tổ chức, tính chất nghề nghiệp..) để qua đó cũng tuyển và sử dụng được những cán bộ nhân sự vừa có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt, có tâm và yêu nghề .
  •  Hiểu và xác định rõ những thuận lợi và khó khăn mà các cán bộ nhân sự trong DN mình đang gặp phải, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời động viên, khuyến khích và hỗ trợ họ .
  • Xác định rõ sự liên kết mật thiết, logic giữa chiến lược phát triển các hoạt động sản xuất – kinh doanh với chiến lược nhân sự; giữa chiến lược nhân sự với các chiến lược khác như đầu tư, tài chính…
  •  Xác định và có kế hoạch trong các hoạt động nhân sự như cơ cấu bộ máy tổ chức, định biên nhân sự, tuyển dụng, sử dụng nhân sự..
  •  Có kế hoạch và có ngân sách cụ thể, rõ ràng trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Cần có sự đầu tư thích đáng cho công tác này, đặc biệt cần có sự chuẩn bị về nguồn lực và nhân sự kế cận, nhất là nhân sự làm công tác quản lý .
  • Ban hành và thực thi hệ thống đánh giá nhân sự, chế độ đãi ngộ cho cán bộ nhân viên, chế độ thu hút và sử dụng nhân tài, bố trí cán bộ, đặc biệt cũng cần quan tâm đến đời sống tinh thần, hoạt động cộng đồng xã hội của người lao động .
  • Đưa ra chính sách thi đua khen thưởng và kỷ luật hợp tình, hợp lý và hợp pháp .

Với truyền thống đề cao và trọng dụng hiền tài đã có hàng ngàn năm nay của dân tộc ta, có hiền tài cùng sức mạnh đoàn kết của doanh nghiệp ắt hẳn doanh nghiệp sẽ thành công. Hiện nay, yếu tố con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của cả Tập đoàn Phúc Khanh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: